Ganesha
Veiled_female
Charan Singh Maharaj
Foot
Sir M Visweswaraya
Prof.S K Ramachandra Rao (my Guruji)
Buddha
Pt.Vishnudas Bhave
Dr.Rajkumar
Hande
My Grand Ma
Saraswati
Yajnanarayana Mayya
Gopalakrishna
Flying Gandharva
Imaginary bust
Dr.M Mohan Alva
Bannanje Govindacharya
Skull
Jeffrey Katzenberg
Buddha
Makara
Hamsa
Elephant
Head
Harappan seals
Skeleton study
Dr. P T Kasturi
Paul Haris